Stellenbosch Heritage Foundation Newsletter

 
 
Nuusbrief, Desember 2016 (scroll down for English)
 
Verkeer + stedelike gebiede + ontwikkelende ekonomieë = ?
 
Stellenbosch se sukkel met verkeer is ’n probleem wat ’n simptoom is van ’n meer algemene siekte wat die gehalte van inwoners se belewing van hul omgewing bederf. In The Urban Transport Crisis in Emerging Economies word twaalf ontwikkelende ekonomieë – waaronder Suid-Afrika – se uitdagings rondom vervoer in stedelike gebiede ondersoek.
 
 
Nieu-Seeland spog met Wêreld Landskapprys
 
Die Kopupaka-reservaat in Auckland, Nieu-Seeland is onlangs aangewys as wenner van die Wêreld Landskapprys vir 2016. 
 
 
 
Wêreld Gebou van die Jaar aangewys
 
Waar eens ‘n gat in die stedelike weefsel van die Poolse stad Szczecin was, is 2016 se Wêreld Gebou van die Jaar, die Dialoogsentrum, ‘n deel van die Szczecin-museum. 
Die gebou is geleë op ‘n belangrike straathoek en voorheen was daar ‘n park wat nie baie goed onderhou is nie. 
 
 
Interieurpryse aangekondig
 
Nie net is pryse vir argitektuur tydens die Wêreldargitektuurfees aangekondig nie, maar ook die interieur van die jaar is bekroon.
 
 
Innovering word beloon
 
Pryse vir innovering in argitektuur is onlangs deur die Amerikaanse Instituut van Argitekte (AIA) toegeken. Die TAP/CCA Innoveringstoekenning word in vier verskillende kategorieë toegeken en fokus op tegnologie en praktyk wat die lewensbestuur van geboue bevorder. 
 
 
Mies Crown Hall Amerikasprys na SANAA se Grace Farms
 
Die jaarlikse prys vir argitektuur van onderskeidende gehalte gebou in Noord- of Suid-Amerika, die Mies Crown Hall Amerikasprys, is toegeken aan die Grace Farms-projek in New Canaan, Kalifornië.
 
 
Tien beste argitektuurpublikasies van 2016 gekies
 
Tydens die jaarlikse Frankfurtse boekeskou is die lys van die jaar se tien beste argitektuurboeke vir 2016 deur die Duitse Argitektuurmuseum bekend gemaak.
Twee-honderd-en-veertien boeke van 88 uitgewers het deelgeneem en is beoordeel volgens kriteria soos ontwerpinhoud, kwaliteit van materiaal en afwerking, innovering en aktualiteit. 
 
 
 
 
Newsletter, December 2016
 
 
Traffic + urban areas + developing economies = ?
 
The struggle Stellenbosch has with traffic is the symptom of a more general illness that negatively affects the quality of life of the inhabitants. In The Urban Transport Crisis in Emerging Economies the challenges regarding urban traffic felt by twelve developing economies – including South Africa – are investigated.
 
Click here to read further.
 
New Zealand boasts with World Landscape prize
 
The Kopupaka reserve in Auckland, New Zealand was recently appointed as winner of the World Landscape Prize for 2016. 
The 22 hectare-reserve consist of five storm water wetlands. Wooden structures were erected next to three of these wetlands, reports Dezeen. 
 
Read more about the announcement at the World Architecture Festival.
 
World Building of the Year announced
 
Where there used to be a hole in the urban fabric of the Polish city Szczecin, there now stands the 2016 World Building of the Year, the Dialogue Centre, part of the Szczecin Museum. 
The space, on an important street corner, was used as a park before but was never well-maintained. 
 
Click here to read the full article.
 
Interior prize announced
 
Not only was the prizes for architecture announced at the recent World Architecture Festival, but the interior of the year was also made official. 
The Heike concept store in Hangzhou, China, by Shanwei Weng & Jiadie Yuan/Hangzhou AN Interior Design is the winner for 2016.
 
 
Innovation is awarded
 
The American Institute of Architects (AIA) recently awarded prizes for innovation in architecture. The TAP/CCA Innovation awards are awarded in four different categories, focusing on technology and the enhancement of building management practice. 
 
Click here to read full article.
 
The Mies Crown Hall America Prize goes to SANAA’s Grace Farms
 
The annual award for architecture of distinctive quality built in North or South America, the Mies Crown Hall America Prize, was awarded to the Grace Farms project in New Canaan, California.
 
 
Ten best architecture publications for 2016
 
At the annual Frankfurt book fair, the German Architecture Museum (DAM) announced the list of the ten best architecture books for 2016. 
Two hundred and fourteen books from 88 publishers were entered and judged according to criteria such as design content, quality of material and finishes, innovation and topicality. 
 
 

Comments are closed