Stellenbosch 3rd 2014

Newsletter, third quarter 2014

Nuusbrief, derde kwartaal 2014 (Scroll down for English version)

 

Dink opnuut oor gedeelde erfenis

 

Professor Fabio Todeschini praat op 14 Oktober oor maniere waarop dit gepas is om vandag oor die behoud, bestuur en waarde van ons gedeelde erfenis te praat. Hy gebruik die Kaapse en veral Stellenbosch se wynlande as fokus in sy lesing. Dié gebied is nou deurlopend onder bespreking, onder meer weens die beplanning van ’n aantal nuwe snelweë en oorweë wat as toegangspaaie na Stellenbosch moet dien. Die beplande opgradering van die R44 is net een voorbeeld daarvan. Fabio Todeschini is emeritus hoogleraar aan die Universiteit van Kaapstad en was in die afgelope jaar besoekende professor by universiteite in Frankryk, Indië en China. Hy is in November vanjaar ’n gasspreker by ICOMOS (International Council on Monuments and Sites) se internasionale konferensie in Florence, Italië. Sy lesing daar handel oor die verbintenisse tussen mense en die materiële wêreld, met die Kaapse wynlande as voorbeeld.

 

Onthou die datum: Dinsdag, 14 Oktober 2014 by die Stellenbosch Universiteitsmuseum (SASOL Museum) 17:30 vir 18:00. Die lesing word deur die Stellenbosch Erfenis Stigting aangebied as die Van der Stel gedenklesing vir 2014.

 

 

Erfeniswet uitgelê

 

Op 30 Oktober 2014 praat Corlie Smart oor wat belangstellendes van Suid-Afrika se erfeniswette moet weet. Die titel van haar lesing is: “What you should know about heritage law: practical discussion and illustrations of the National Heritage Resources Act”.

 

Corlie Smart is ‘n Stellenbosse prokureur (LLM) wat in erfeniswetgewing spesialiseer en in die impakstudiekomittee van Erfenis Wes-Kaap dien.  Sy is ook ’n ondervoorsitter van die Stellenbosch Erfenis Stigting. Haar ryklik geïllustreerde lesing oor die toepaslike gedeeltes van die wet gee nuwe insigte in toepassing van die wet en praktiese voorbeelde van wanopvattings waar historiese geboue herstel of verbou word.

 

Die praatjie is van belang vir eienaars van eiendomme wat erfenisbeskerming geniet, eiedomsontwikkelaars, eiendomsagente en mense wat in die bewaring van geboue belangstel.  Sy bespreek ook besluite wat erfenisowerhede al geneem het.

 

Mense wat die praatjie bywoon sal dus meer leer oor die toepassing van die erfenis wetgewing, asook nuwe insigte verkry aangaande verbeteringe en verbouings aan historiese geboue.

 

Onthou die datum: Donderdag, 30 Oktober 2014 by die Stellenbosch Universiteitsmuseum (SASOL Museum) 17:30 vir 18:00.

 

 

Filmvertonings

 

Van die wêreld se beste dokumentêre films oor argitektuur, stedelike ontwerp en erfenis sal van Oktober af in Stellenbosch te sien wees.

 

Die Erfenis Stigting en Pulp Cinema in die Neelsie het besluit om saam te werk om dié films periodiek in die teater se program in te sluit. In die week van 13-19 Oktober wys Pulp Cinema The Human Scale, ’n pragtige, bekroonde dokumentêre film oor die werk Jan Gehl, wat alom as die belangrikste stedelike beplanner vanm die afgelope eeu gereken word. Die film gee met skoupelagtige fotografie en goeie koentaar ’n oorsig kry oor onlangse ontwikkleing in stede soos Kopenhagein, Christchurch, Melbourne, New York, Dhaka en Chongqing, almal stede waar Gelh die ontwikkeling van die stad beïnvloed het.

 

Gehl se belangstelling in mense en die maniere waarop mense in stede lewe het daartoe gelei dat beplanners nie meer net na paaie, motors en geboue kyk nie, maar ook na die “lewe tussen geboue”.

 

Onthou die datum: 13 tot 19 Oktober.

 

Lees meer oor die film en hoe jy dit kan sien.

 

 

Waterverfskilderye van Stellenbosch

 

Die Stellenbosse argitek Piet Dekker stel waterverfskilderye van die dorp ten toon in die Johan Coetzee Kunsgallery op die hoek van Plein- en Ryneveldstraat, van 16 tot 18 Oktober 2014.

 

Voorafbesigtiging kan met afspraak by die gallery gereël word.

 

 

Die wêreld se leefbaarste stad

 

Die jaarlikse soektog na die wêreld se mees leefbare stede deur die tydskrif Monocle het vir ’n tweede keer agtereenvolgens gevind Kopenhagen is waar ’n mens wil wees.

 

Kopenhagen het volgens Tyler Brulé, die tydskrif se redakteur,’n voorsprong bo Stockholm en Helsinki, twee ander Skandinawiese stede wat hoog aangeskryf word, omdat dit meer suid is, en omdat die stadsgees meer ontspanne is.

 

Kyk hierby na ’n kort video, wat gemaak is toe Kopenhagen verlede jaar as die wenner van die kompetisie aangewys is.

 

Lees meer en kyk die video.

 

 

Die wêreld se argitekte in Durban

 

Jolanda Morkel, ’n ondervoorsitter van die Stellenbosch Erfenis Stigting, was ’n afgevaardigde by die onlangse internasionale Argitektuurvereniging se kongres in Durban. Dié driejaarlikse kongres van die Internasionale Unie van Argitekte (UIA), alombekend as die wêreldbekergeleentheid vir argitektuur, het 4500 kongresgangers vanoor die wêreld gelok.

 

Argitekte, pioniers in stedelike beplanning en denkers, aktiviste, stedeboukundiges, akademici, navorsers, amptenare en besluitnemers het debatte gevoer rondom die tema: Otherwhere. Dit het gegaan oor strategieë vir meer leefbare, funksionele en inspirerende stede, met die fokus op Afrika as die gasheerkontinent  vir die lewering van meer bewoonbare, funksionele en inspirerende stede (sien aangehegte paneelbespreking dokument). Meer as 350 akademiese referate is gelewer en ongeveer 50 werkswinkels en vergaderings gehou.

 

Meer oor die kongres

 

 

Wêrelderfenis vind baat by American Express

Nege historiese monumente wat dringende herstelwerk nodig het, baat vanjaar by ’n skenking van $5 miljoen deur American Express aan die Wêreld Monumente Fonds (WMF).  Die monumente – in China, Frankryk, Spanje, Japan, Italië, Tanzanië, Engeland en Meksiko – is almal op die WMF se lys vir monumente wat bedreig word.

 

Lees meer en kyk na foto’s van die besonderse geboue

 

 

Stellenbosch gunstelinge

 

Watter is Stellenbosch se aanskoulikste geboue? ’n Paar Stellenbossers het vir ons hul voorkeure gegee.

 

 

 

—————————————————————————————————————————————————————–

 

 

Newsletter, third quarter 2014

 

 

Thinking anew about shared heritage

 

On 14 October Professor Fabio Todeschini will be talking about ways in which it is appropriate to speak about the preservation, management and value of our shared heritage. He uses the Cape and in particular the Stellenbosch Winelands as the focus in his lecture. This area is constantly under review, partly because of the planning of a number of new highways and fly-overs to serve as access roads to Stellenbosch. The planned upgrade of the R44 is just one example. Fabio Todeschini is Professor Emeritus at the University of Cape Town and has been a visiting professor at universities in France, India and China during the past year. In November of the current year he will be the guest speaker at the international conference of ICOMOS (International Council on Monuments and Sites) in Florence, Italy. His lecture there will deal with the connections between people and the material world, with the Cape Winelands as example.

 

Remember the date: Tuesday, October 14, 2014 in the Stellenbosch University Museum (SASOL Museum) 17:30 for 18:00. The lecture will be presented by the Stellenbosch Heritage Foundation as the Van der Stel Memorial Lecture for 2014.

 

 

Heritage law expounded

 

On October 30, 2014, Corlie Smart will talk about what interested persons should know concerning South African heritage law. The title of her lecture is: “What you should know about heritage law: practical discussion and illustrations of the National Heritage Resources Act”.

 

Corlie Smart is a Stellenbosch lawyer (LLM) specialising in heritage legislation. She serves on the impact study committee of Heritage Western Cape.  She also is vice chairperson of the Stellenbosch Heritage Foundation. Her richly illustrated lecture on the appropriate sections of the law provide new insights into the application of the law and practical examples of misconceptions concerning the restoration of or alterations to historical buildings.

 

This talk will be of interest to owners of properties under heritage protection, property developers, estate agents and persons interested in the preservation of buildings. She also discusses decisions taken by heritage authorities.

 

Those who attend the talk will therefore learn more about the application of heritage legislation, and gain new insights regarding improvements and alterations to historic buildings.

 

Remember the date: Thursday, October 30, 2014 at the Stellenbosch University Museum (SASOL Museum), 17:30 for 18:00.

 

 

Film screenings

 

Some of the world’s best documentary films on architecture, urban design and heritage will be screened in Stellenbosch from October onwards.

 

The Heritage Foundation and Pulp Cinema in Neelsie have decided to work together by periodically including these films in the theatre’s programme. During the week of October 13 to 19, Pulp Cinema will be screening The Human Scale, a beautiful, award-winning documentary film about the work of Jan Gehl, who is generally regarded as the most important urban planner of the past century. The film employs spectacular photography and sound commentary to offer an overview of recent developments in cities like Copenhagen, Christchurch, Melbourne, New York, Dhaka and Chongqing, all cities where Gehl has had an influence on the development of each city.

 

Gehl’s interest in people and the ways in which people live in cities has resulted in planners not considering the appearance of roads, cars and buildings only, but also of the “life between buildings”.

 

Remember the date: 13 to 19 October.

 

Read more about the film and how you can see it.

 

 

The world’s most liveable city

 

The annual search by the magazine Monocle for the world’s most liveable cities has found that Copenhagen is where people want to be for the second consecutive year.

 

According to Tyler Brule, the magazine’s editor, Copenhagen has an advantage over Stockholm and Helsinki, two other Scandinavian cities that are rated highly, because it lies further south, and because of the city’s more relaxed spirit.

 

Read more and watch the short video made when Copenhagen was announced the winner of the competition in the previous year.

 

Read more and watch the video.

 

 

The world’s architects in Durban

 

Jolanda Morkel, vice chairperson of the Stellenbosch Heritage Foundation, was a delegate to the recent conference of the Architectural Association in Durban. The triennial congress of the International Union of Architects (UIA), commonly known as the World Cup event for Architecture, attracted 4500 delegates from around the world.

 

Architects, pioneers in urban planning and thinkers, activists, experts on building cities, academics, researchers, officials and decision makers debated the topic: Otherwhere. It dealt with strategies for more liveable, functional and inspiring cities. The focus was on Africa, as the host continent, for providing more habitable, functional and inspiring cities (see attached panel discussion document). More than 350 academic papers were presented and about 50 workshops and meetings were held.

 

Read more….

 

 

Stellenbosch water colours by Piet Dekker

 

Stellenbosch architect Piet Dekker exhibits water colour works of Stellenbosch at the Johan Coetzee Art Gallery on the corner of Plein and Ryneveld Streets, from 16 to 18 October 2014. Previews can be arranged on request at the gallery.

 

 

World Heritage benefits from American Express

Nine historical monuments in urgent need of repair – in China, France, Spain, Japan, Italy, Tanzania, England and Mexiko – all on the World Monuments Fund (WMF) list of monuments under threat, are benefiting this year from a donation of $5 million to WMF by American Express.

 

Read more and view photos of these buildings

 

 

Stellenbosch favourites

 

Which Stellenbosch buildings are the most spectacular? Some Stellenbosch inhabitants listed their preferences.

 

Comments are closed.